Search Keyword
SPEC STT :

NEWS & PROMOTIONS

SPEC STT

SPEC STT
SPEC STT
SPEC STT
SPEC STT
SPEC STT
SPEC STT
back to news & promotions

นานาทรรศนะ ร่วมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea

25.03.2013

ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศยังอยู่ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนหรือวางแผนงานใหม่ๆ ชะลอตัวเพื่อรอดูทิศทางเศรษฐกิจและการเมืองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งระยะเวลาดังกล่าวถือเป็๋นช่วงที่ผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว

วิบูล จันทรดิลกรัตน์ Passion for Quality is our Sustainable Growth

25.03.2013

ชื่อชั้นของ วิบูล จันทรดิลกรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหสุธา จำกัด ในฐานะ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

  1. บริษัท ท็อป เอส ที บิวเดอร์ จำกัด
  2. A MEMBER OF สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน Home Builder ASSOCIATION
  3. บริษัท อะไลฟ์เฮาส์ จำกัด ALIVE HOUSE CO.,LTD